fbpx

Поиск

073 036-26-92 ул. Героев Крут, 16 viber
063 358-18-44 ул. Новогодняя, 55 viber
Перезвоните мне Записаться на занятие

  Оставьте свой контакт и мы свяжемся с Вами в этот же день.

  Днепр
  Киев

  073 036-26-92
  Днепр

  Выберите свой город

  Курс-подготовка к ЗНО по математике «Я сдам математику на отлично»

  5-недельный онлайн экспресс-курс к ЗНО по математике. Алгебра, геометрия, стереометрия.

  5-недельный онлайн экспресс-курс по математике к ЗНО от центра развития «Знаток»
  Старт курса

  “Цель курса – подготовить ученика к сдаче ЗНО по математике. В экспресс-режиме усвоить программу алгебры, геометрии и стереометрии“

  За 5 недель интенсивного курса, Ваш ребенок получит базу для успешной сдачи ЗНО по математике.

  Что это значит?

  • Введение в курс

   Первый шаг к успешной сдачи ЗНО – знать, что тебя ждет ждет во время оценивания. Осведомлен - значит вооружен. Разберем все на детали и развеем мифы и страхи.

  • Алгебра

   1/3 подготовки – это алгебра. Пройдем по всем ключевым терминам и задачам. Будем готовы к заданиям программы.

  • Геометрия

   Пройдем курс по геометрии. Подтянем знания про элементарные геометрические фигуры, круг, треугольники, четырехугольники и так далее.

  • Стереометрия

   Пройдем прямые в плоскостях, многогранники, координаты и векторы в пространстве и так далее.

  Программа курса состоит из 18 активных уроков с домашними заданиями и проверкой от куратора

  А еще поддержка и ответы на вопросы.

  – Властивості дій з дійсними числами.

  – Правила порівняння дійсних чисел.

  – Ознаки подільності чисел на 2, З, 5, 9, 10.

  – Правила знаходження найбільшого спільного дільника та найменшого спільного кратного чисел.

  – Правила округлення цілих чисел і десяткових Дробів.

  – Означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня л-го степеня.

  – Властивості коренів.

  – Означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні властивості.

  – Числові проміжки.

  – Модуль дійсного числа та його властивості.

   

  Будем уметь:

   

  √ Розрізняти види чисел та числових проміжків.

  √ Порівнювати дійсні числа.

  √ Виконувати дії з дійсними числами.

  √ Використовувати ознаки подільності.

  √ Знаходити найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне двох чисел.

  √ Знаходити неповну частку та остачу від ділення одного натурального числа на інше.

  √ Перетворювати звичайний дріб у десятковий.

  √ Округлювати цілі числа і десяткові дроби.

  √ Використовувати властивості модуля до розв'язання задач.

  – Відношення, пропорції.

  – Основна властивість, пропорції.

  – Означення відсотка.

  – Правила виконання відсоткових розрахунків.

   

  – Означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу, тотожності.

  – Означення одночлена та многочлена.

  – Правила додавання, віднімання і множення одночленів та многочленів.

  – Формули скороченого множення.

  – Розклад многочлена на множники.

  – означення дробового раціонального виразу; правила виконання дій з дробовими раціональними виразами.

   

  Будем уметь:

   

  √ Знаходити відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від числа, число за значенням його відсотка.

  √ Розв'язувати задачі на відсоткові розрахунки та пропорції.

   

  √ Виконувати тотожні перетворення раціональних, ірраціональних.

  – Рівняння з однією змінною, означення кореня (розв'язку) рівняння з однією змінною.

  – Нерівність з однією змінною, означення розв'язку нерівності з однією змінною.

  – Означення розв'язку системи рівнянь, основні методи розв'язування систем.

  – Методи розв'язування раціональних, ірраціональних.

  – Методи розв'язування лінійних, квадратних, раціональних нерівностей

   

  Будем уметь:

   

  √ Розв язувати рівняння і нерівності першого та другого степенів, а також рівняння і нерівності, що зводяться до них.

  √ Розв'язувати системи лінійних рівнянь і нерівностей, а також ті, що зводяться до них.

  √ Розв'язувати рівняння, що містять дробові раціональні, степеневі.

  √ Розв'язувати рівняння й нерівності, використовуючи означення та властивості модуля.

  √ Застосовувати загальні методи та прийоми (розкладання на множники, заміна змінної, застосування властивостей і графіків функцій) у процесі розв'язування рівнянь, нерівностей та їхніх систем.

  √ Аналізувати та досліджувати рівняння, їхні системи та нерівності залежно від коефіцієнтів.

  √ Застосовувати рівняння, нерівності та системи рівнянь до розв'язування текстових задач.

  – Означення та властивості логарифма.

  – Основна логарифмічна тотожність.

  – Методи розв'язування логарифмічних.

  – Методи розв'язування логарифмічних нерівностей.

   

  – Методи розв'язування логарифмічних рівнянь.

  – Методи розв'язування показникових нерівностей.

   

  Будем уметь:

   

  √ Hозв'язувати рівняння, що містять логарифмічні вирази.

  √ Розв'язувати нерівності, що містять логарифмічні вирази.

  √ Виконувати тотожні перетворення логарифмічнихвиразів та знаходити їхнє числове значення при заданих значеннях змінних.

   

  √ Розв'язувати рівняння, що містять показникові вирази.

  √ Розв'язувати нерівності, що містять показникові вирази.

  √ Виконувати тотожні перетворення показникових виразів та знаходити їхнє числове значення при заданих значеннях змінних.

  – Означення синуса, косинуса, тангенса числового аргументу; основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу; формули зведення.

  – Методи розв'язування тригонометричних рівнянь.

  – Методи розв'язування тригонометричних нерівностей.

   

  Будем уметь:

   

  – Розв'язувати рівняння, що містять тригонометричні вирази.

  – Розв'язувати нерівності, що містять тригонометричні вирази.

  – Виконувати тотожні перетворення тригонометричних виразів та знаходити їхнє числове значення при заданих значеннях змінних.

  – Означення функції, області визначення, області значень функції, графік функції.

  – Способи задання функцій, основні властивості та графіки функцій.

   

  Будем уметь:

   

  √ Знаходити область визначення, область значень функції.

  √ Досліджувати на парність (непарність) функцію.

  √ Будувати графіки лінійних, квадратичних, степеневих, показникових, логарифмічних та тригонометричних функцій.

  √ Встановлювати властивості числових функцій, заданих формулою або графіком.

  √ Використовувати перетворення графіків функцій.

  – Означення арифметичної та геометричної прогресій.

  – Формули п-то члена геометричної прогресій.

  – Формули суми п перших членів арифметичної та гометричної прогресій.

   

  Будем уметь:

   

  √ Розв'язувати задачі на арифметичну та геометричну прогресії.

  – Означення похідної функції в точці.

  – Фізичний та геометричний зміст похідної.

  – Таблицю похідних функцій.

  – Правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій.

  – Достатню умову зростання (спадання) функції на проміжку.

  – Екстремуми функції.

  – Означення найбільшого і найменшого значень функції.

   

  Будем уметь:

   

  √ Pнаходити похідні функцій.

  √ Знаходити числове значення похідної функції в точці для заданого значення аргументу.

  √ Знаходити похідну суми, добутку і частки двох функцій.

  √ Знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці.

  √ Розв'язувати задачі з використанням геометричного та фізичного змісту похідної.

  √ Знаходити проміжки монотонності функції.

  √ Знаходити екстремуми функції за допомогою похідної, найбільше та найменше значення функції.

  √ Досліджувати функції за допомогою похідної та будувати їх графіки.

  √ Розв'язувати прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень.

  – Означення первісної функції.

  – Таблиця первісних функцій.

  – Правила знаходження первісних визначеного інтеграла, криволінійної трапеції.

   

  Будем уметь:

   

  √ Знаходити первісну, використовуючи основні властивості.

  √ Обчислювати площу плоских фігур за допомогою інтеграла.

  – Означення перестановки, комбінації, розміщень.

  – Комбінаторні .правила суми та добутку.

  – Класичне означення ймовірності події.

  – Означення вибіркових характеристик рядів даних (розмаху вибірки, моди, медіани, середнього значення).

  – Графічну, табличну, текстову та інші форми подання статистичних даних.

   

  Будем уметь:

   

  √ Розвязувати задачі, використовуючи перестановки, комбінації, розміщення , комбінаторні правила суми та добутку.

  √ Обчислювати ймовірності випадкових подій, користуючись її означенням і комбінаторними схемами.

  √ Обчислювати та аналізувати вибіркові характеристики рядів даних (розмах вибірки, моду, медіану, середнє значення).

  – Поняття точки та прямої, променя, відрізка, ламаної, кута.

  – Аксіоми планіметрії.

  – Суміжні та вертикальні кути, бісектрису кута.

  – Властивості суміжних та вертикальних кутів.

  – Паралельні та перпендикулярні прямі.

  – Відстань між паралельними прямими; перпендикуляр і похилу, серединний перпендикуляр, відстань від точки до прямої.

  – Ознаки паралельності прямих.

  – Теорема Фалеса, узагальнену теорему Фалеса.

   

  Будем уметь:

   

  √ Застосовувати означення, ознаки та властивості елементарних геометричних фігур до розв'язування планіметричних задач та задач практичного змісту.

  – Види трикутників та їхні основні властивості.

  – Ознаки рівності трикутників.

  – Медіану, бісектрису, висоту трикутника та їхні властивості.

  – Теорему про суму кутів трикутника.

  – Нерівність трикутника.

  – Середню лінію трикутника та її властивості; коло описане навколо трикутника, і коло вписане в трикутник.

  – Теорема Піфагора.

  – Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

  – Теорема синусів та косинусів.

  – Подібні трикутники, ознаки подібності трикутників.

   

  Будем уметь:

   

  √ Rласифікувати трикутники за сторонами та кутами.

  √ Розв'язувати трикутники.

  √ Застосовувати означення та властивості різних видів трикутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного змісту.

  √ Визначати елементи кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник.

  – Чотирикутник та його елементи.

  – Паралелограм, його властивості й ознаки; прямокутник, ромб, квадрат та їхні властивості.

  – Трапеція, середня лінія трапеції та її властивості.

  – Вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники.

  – Сума кутів чотирикутника.

   

  Будем уметь:

   

  √ Застосовувати означення, ознаки та властивості різних видів чотирикутників до розв'язування планіметричних задач і задач практичного змісту.

  – Коло, круг та їхні елементи.

  – Центральні, вписані кути та їхні властивості.

  – Дотична до кола та її властивості.

   

  – Многокутник та його елементи.

  – Периметр многокутника.

  – Правильний многокутник та його властивості.

  – Вписані в коло та описані навколо кола многокутники.

  – Довжину.відрізка, кола-та його дуги.

  – Величину кута, вимірювання кутів.

  – Формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, сектора.

   

  Будем уметь:

   

  √ Застосовувати набуті знання до розв'язування планіметричних задач та задач практичного змісту.

   

  √ Застосовувати означення та властивості многокутників до розв'язування планіметричних задач і задач практичного змісту.

  √ Знаходити довжини відрізків, градусні та радіанні міри кутів, площі геометричних фігур.

  √ Обчислювати довжину кола та його дуг, площу круга та сектора.

  √ Використовувати формули площ геометричних фігур до розв'язування планіметричних задач і задач практичного змісту.

  – Прямокутна система координат на площині, координати точки.

  – Формула для обчислення відстані між двома точками та формулу для обчислення координат середини відрізка.

  – Рівняння прямої та кола.

  – поняття вектора , нульового вектора, модуля вектора, колінеарні вектори, протилежні вектори, координати вектора; додавання і віднімання векторів, иноження вектора на число.

  – Кут між векторами.

  – Скалярний добуток векторів.

  – Основні види та зміст геометричних переміщень на площині (рух, симетрію відносно точки та відносно прямої, поворот, паралельне перенесення).

  – Рівність фігур.

   

  Будем уметь:

   

  √ Знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками.

  √ Складати рівняння прямої та рівняння кола.

  √ Виконувати дії з векторами.

  √ Знаходити скалярний добуток векторів.

   √ Застосовувати вивчені формули й рівняння фігур до розв'язування задач.

  √ Використовувати властивості основних видів геометричних переміщень до розв'язування планіметричних задач і задач практичного змісту.

  – Аксіоми стереометри.

  – Взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини у просторі, площин у просторі.

  – Паралельність прямих, прямої та..площини, площин.

  – Паралельне проектування; перпендикулярність прямих, прямої та площини, двох площин.

  – Теорема про три перпендикуляри.

  – Відстань від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами.

  – Кут між прямими, прямою та площиною, площинами.

   

  Будем уметь:

   

  √ Pастосовувати означення та властивості паралельних і перпендикулярних прямих і площин до розв'язування стереометричних задач та задач практичного змісту.

  √ Знаходити зазначені відстані та величини кутів у просторі.

  – Двограннии кут.

  – Многогранники та їхні елементи, основні види многогранників: призму, паралелепіпед, піраміду.

  – Тіла обертання, основні види тіл обертання: циліндр, конус, куля, сфера.

  – Перерізи многогранників.

  – Перерізи циліндра і конуса: осьові перерізи, перерізи площинами, паралельними їхнім основам.

  – Переріз кулі площиною.

  – Формули для обчислення площ поверхонь та об'ємів призми та піраміди.

  – Формули для обчислення об'ємів циліндра, конуса, кулі.

  – Форрмули для обчислення площі сфери.

   

  Будем уметь:

   

  √ Розв'язувати задачі, зокрема, практичного змісту на обчислення об'ємів і площ поверхонь геометричних тіл.

  – Прямокутна система координат у- просторі, координати точки.

  – Формула для обчислення відстані між двома точками та формулу для обчислення координат середини відрізка.

  – Поняття вектора, модуль вектора, колінеарні  вектори, рівні вектори, координати вектора.

  – Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число.

  – Скалярний добуток векторів.

  – Кут між векторами.

  – Формула для обчислення кута між векторами.

  – Симетрія відносно початку координат та координатних площин.

   

  Будем уметь:

   

  √ Pнаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками.

  √ Виконувати дії з векторами.

  √ Знаходити скалярний добуток векторів.

  √ Використовувати аналогію між векторами і координатами на площині й у просторі до розв'язування стереометричних задач і задач практичного змісту.

  Куратор курса, который подготовит Вашего ребенка к ЗНО по математике

  Ольга - Преподаватель по математике в детском центре Знаток в Киеве

  Ольга

  преподаватель по математике

  Ольга является студентом 4 курса на «Прикладная математика». За ее плечами оконченный математический лицей с золотой медалью. Занимается со школьниками изучением математики. Легко находит общий язык с детьми, запросто может донести до ученика любовь к науке «Математика».

  Стоимость нашего онлайн экспресс-курса к ЗНО по математике

  2400 2160
  • 5-недельный курс-интенсив
  • 18 комплексных уроков
  • Домашние задания
  • Практическая работа
  • Ответы на вопросы от куратора
  • Поддержка